Jak krok po kroku rozliczyć pit z umowy o pracę w 2015?

Jak krok po kroku rozliczyć pit z umowy o pracę za 2015 rok?

Wolisz słuchać zamiast czytać? Zapraszam zatem do odsłuchania tego materiału w formie podcastu:

Możesz również pobrać ten odcinek klikając  tutaj

 

 

Końcówka marca. Do złożenia najpopularniejszej deklaracji PIT-37 składanej przez pracowników etatowych pozostało już tylko ok 5 tygodni. Jeżeli przysługuje nam zwrot nadpłaconego podatku i chcielibyśmy go w miarę szybko zobaczyć na naszym koncie – powinniśmy od razu zebrać się do wypełniania formularzy.

W tym artykule podzielę się własnymi doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi rozliczania PIT-u z tytułu umowy o pracę. Na wstępnie zaznaczę, że nie jestem doradcą podatkowym i wszystkie poniżej przedstawione treści stanowią moje indywidualne przemyślenia. W razie wątpliwości zawsze sięgaj po poradę księgowej lub licencjonowanego doradcy podatkowego. Dodatkowo możesz zasięgnąć informacji u źródła, czyli na stronie ministerstwa finansów.

 

 

Kto podlega obowiązkowi podatkowemu PIT?

Na początku warto rozgraniczyć dwa pojęcia: podatnik objęty nieograniczonym i ograniczonym obowiązkiem podatkowym PIT. Jeżeli wszystkie nasze przychody (niezależnie od ich źródła i miejsca uzyskania) rozliczamy wg. polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w kraju posiadamy centrum interesów osobistych lub gospodarczych i przebywamy tutaj dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, wtedy podlegamy pod kategorię nieograniczonego obowiązku. Jeżeli zaś tylko mamy rozliczyć dochody uzyskiwane w Polsce, wtedy podlegamy pod ograniczony obowiązek PIT. Jest to o tyle ważne, że sam fakt zameldowania w kraju nie stanowi o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Dodatkowo musimy wykazać, że faktycznie tutaj żyjemy i pracujemy.

 

Co dokładnie jest przychodem podatkowym?

Ok, ustaliliśmy już, że całość uzyskanych przychodów w roku podatkowym będziemy rozliczać w kraju. Teraz nasuwa się pytanie, co dokładnie powinniśmy rozliczyć? Jasnym jest, że wynagrodzenie ze stosunku pracy (np. umowy o pracę) podlega opodatkowaniu, ale mając z tyłu głowy niepohamowany apetyt fiskusa, nie możemy zatrzymać się tutaj. Poza podstawowym wynagrodzeniem podatkiem dochodowym objęte są również otrzymane lub pozostawione do dyspozycji płatnika wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Innymi słowy, jeżeli w danym roku podatkowym korzystaliśmy np. ze służbowego samochodu do celów prywatnych albo wygraliśmy toster w konkursie organizowanym przez supermarket, również powinniśmy odprowadzić od tego podatek. Miejmy jednak świadomość, że ani pracodawca, ani nikt inny nie może nas uszczęśliwić na siłę. Innymi słowy, w przypadku świadczeń niepieniężnych o przychodzie można mówić wtedy, gdy zostały one:

- spełnione za naszą zgodą (otrzymaliśmy je w pełni dobrowolnie)

- spełnione w naszym interesie i przyniosły nam korzyść w postaci powiększenia aktywów lub ograniczenia wydatków

- przypisane konkretnie nam (nie jest dostępna na zasadach ogólnych), a jego wartość jest wymierna

 

Co nie jest przychodem?

Mało jest rzeczy nieopodatkowanych, nie mniej jednak warto zastanowić się nad tym, co konkretnie podlega PIT, a co nie. Najpewniejsze źródło wspomnianych wyjątków znajdziemy w ustawie o PIT w art. 2 ust. 1 gdzie wskazano, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do:

1. Przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

2. Przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach

3. Przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn

4. Przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

5. Przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich

6. Przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowej opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

7. Świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego objętych wspólnością majątkową małżeńską

 

Elektroniczne zeznanie

Wiemy już, co powinniśmy zaklasyfikować jako przychód za 2015r. Zweryfikowaliśmy otrzymane formularze Pit-11 od naszych pracodawców/zleceniodawców, teraz pozostaje już tylko odstać swoje w korkach oraz kolejkach wewnątrz urzędu skarbowego i złożyć papierowe zeznanie podatkowe Pani z okienka. No chyba, że żyjemy w XXI wieku. Wtedy wystarczy, że udamy się na stronę ministerstwa finansów i pobierzemy aplikację e-Deklaracje Desktop.

 

 

Uwaga!

Istnieje duża szansa, że wpisując e deklaracje do naszej ulubionej wyszukiwarki, w pierwszej kolejności znajdziemy odnośniki do pozycjonowanych stron prywatnych,
komercyjnych programów/formularzy do rozliczania PIT-u. Jest to jawne wprowadzanie internautów w błąd. Zwróćmy zatem uwagę, czy weszliśmy na domenę rządową gov.pl

 

 

Pomijając oszczędność czasu związaną z wyborem e-Deklaracji, zyskujemy również dostęp do wielu informacji, w tym do szczegółowego opisu poszczególnych formularzy wraz z ogólną instrukcją ich wypełniania (dostępne w zakładce Katalogu formularzy), co przedstawiono poniżej:

 

Zrzut ekranu 1. Katalog formularzy

ropp10 zrzut ekranu 1

Po wyborze odpowiedniego dla nas formularza otwieramy go, przechodząc od razu do kopii roboczej, którą możemy w dowolnym momencie zapisać z możliwością wysłania do weryfikacji lub bez (czyli możemy np. częściowo go wypełnić, zapisać i wrócić do niego za jakiś czas uzupełniając brakujące dane).

 

Zrzut ekranu 2. Widok formularza PIT-37

ropp10 zrzut ekranu 2

Dodatkowym ułatwieniem jest zaznaczenie obowiązkowych do wypełnienia pozycji czerwoną obwolutą. Dzięki temu unikniemy wpisywania zbędnych treści, niewymaganych przy deklaracji PIT-37 (pamiętam, że ilekroć składałem zeznanie w wersji papierowej, za każdym razem popełniałem ten błąd). Niezależnie od tego w górnej części panelu znajdziemy przycisk „Sprawdź poprawność”. Pozwoli on nam wykryć ewentualne braki treści lub nieprawidłowy sposób ich wprowadzenia

 

Zrzut ekranu 3. Funkcja sprawdzenia poprawności

ropp10 zrzut ekranu 3

Na koniec musimy pamiętać, że celem weryfikacji naszej tożsamości, formularz poprosi nas o wskazanie wykazanego przychodu na rok poprzedni. Jeżeli korzystamy rok do roku z aplikacji e-deklaracje, wtedy nasze historyczne zeznania znajdziemy w zakładce „Moje rozliczenia”. Natomiast gdy wpisujemy je po raz pierwszy i złożyło się tak, że zgubiliśmy lub wyrzuciliśmy pit za rok ubiegły, nie będziemy mogli przejść tego procesu weryfikacji, czyli nie unikniemy wizyty w urzędzie skarbowym.

 

Uwaga!

Weryfikacja formularza na etapie wypełniania kopii roboczej ma na celu jedynie wyłapanie formalnych braków i nieprawidłowości. Nie następuje tutaj sprawdzenie merytoryczne wpisanych kwot (czytaj, jeżeli popełnimy manualny błąd przy wpisywaniu np. kwot przychodów, system tego nie wyłapie na tym etapie).

Optymalizacja podatkowa przy deklaracji PIT-37

Każde rozliczenie stanowi przypadek indywidualny. W związku z tym nie ma sensu, abyśmy przechodzili krok po kroku przez wszystkie pozycje w formularzu. Zamiast tego skupmy się na możliwych metodach optymalizacji podatkowych. Jeśli termin ten jest Ci nieznany, bądź też masz z nim negatywne skojarzenia, to popatrz na sprawę w ten sposób: pracodawca (rozpatrujemy w tym artykule przypadek, w którym jesteśmy pracownikiem etatowym, czyli wynagrodzenie pobieramy wyłącznie od naszego pracodawcy, będącego jednocześnie płatnikiem naszych składek) od Twojej pensji w wysokości X zł pobiera Y zł celem pokrycia wszystkich świadczeń (chorobowych, społecznych itd.). Optymalizacja podatkowa w tym przypadku polega na zaniżeniu wartości X przy wykorzystaniu m.in. ulg i odliczeń, co powoduje końcową nadwyżkę w pozycji Y. Innymi słowy wartość składek odprowadzonych od „teoretycznego przychodu” jest większa od „realnego przychodu” pomniejszonego w wyniku zastosowanych ulg, odliczeń czy też podniesionych kosztów uzyskania przychodu.

Ta ostatnia pozycja, czyli uwzględnienie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu wspaniale się sprawdza przy optymalizacji podatkowej osób samozatrudnionych. Przykładowo świadcząc usługi fotograficzne, możemy zakup aparatu potraktować jako koszt uzyskania przychodu, obniżając naszą podstawę opodatkowania z tytułu podatku dochodowego. Niestety, w przypadku stosunku pracy (będąc np. zatrudnionym na etat) koszty uzyskania przychodu są bardzo niskie, a możliwość ich podwyżki jest mocno ograniczona. Mimo to, przysługują one niezależnie od tego, czy pracownik poniósł realnie rzecz biorąc jakiekolwiek wydatki w celu uzyskania przychodu.

Można wyróżnić 4 scenariusze optymalizacji kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy:

 

Tabela 1. Możliwe scenariusze optymalizacji kosztów uzyskania przychodów

ropp10 tabela1

Bardziej realną możliwością optymalizacji podatkowej przy stosunku pracy jest rozliczenie PIT-u razem z żoną/mężem. Rozwiązanie to ma uzasadnienie w sytuacji, w której jeden z małżonków osiąga zdecydowanie wyższe dochody od drugiego. W takim scenariuszu jeden z nich przekroczyłby próg 18 % podatku dochodowego (osiągając dochód większy niż 85 528 zł w skali roku) wpadając w 32 % podatek (obliczany w stosunku do nadwyżki ponad wyżej wspomnianą kwotę).

W momencie wspólnego rozliczenia takiej pary, ich progowy dochód, do którego oblicza się podatek w wysokości 18% się podwaja (85 528 x 2). Dając im realną szansę optymalizacji podatkowej.

Oczywiście istnieją konkretne wymagania, które należy spełniać, aby móc się rozliczać wspólnie z małżonkiem, a mianowicie należy:

- pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (wyjątkiem jest śmierć jednego z małżonków w trakcie roku)

- posiadać wspólność majątkową

- nie opłacać podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów osób duchownych, podatku tonażowego oraz liniowego

-przy wypełnianiu PIT-u odznaczyć odpowiedni sposób opodatkowania z małżonkiem (strona pierwsza deklaracji PIT-37)

- złożyć zeznanie podatkowe w terminie (czyli do 2 maja 2016 r.).  Zeznania składane po tym terminie pozbawiane są możliwości wspólnego opodatkowania małżonków

 

Nie wchodząc tutaj w szczegóły, warto tylko nadmienić, iż bardzo podobne metody optymalizacji podatkowej przysługują rodzicom samotnie wychowującym dzieci:

- małoletnie

- otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na ich wiek)

- uczące się – do 25 roku życia (wyjątek: jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej)

 

Odliczenia od dochodu lub podatku

Nie ma co ukrywać, iż w polskim systemie podatkowym ulgi i odliczenia (przynajmniej w rozpatrywanym przypadku rozliczania stosunku pracy) mają bardziej symboliczny wymiar. Niemniej jednak, warto przeanalizować możliwość skorzystania z nich. I tak, od dochodu możemy odliczyć:

- wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczeń Emerytalnych) dokonane w roku podatkowym, który podlega rozliczeniu. Górnym limitem wpłat w 2015 r. była kwota 4750,80 zł

- koszt abonamentu za Internet. To odliczenie niestety przysługuje nam tylko dwukrotnie, a maksymalna kwota nie może przekroczyć 760 zł rocznie. Plusem jest fakt możliwości skorzystania z tego odliczenia w sytuacji, gdy małżonek już wcześniej z niej skorzystał oraz brak wymogu przedstawienia faktury za te usługi.

- darowizny przekazane na organizacje prowadzące dzielność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego oraz krwiodawstwa. W przypadku darowizn mamy dwa podstawowe ograniczenia: po pierwsze całkowita ich wysokość w roku podatkowym nie może łącznie przekroczyć 6% dochodu, a po drugie darowizna nie może być przekazana na rzecz osób fizycznych czy też osób prawnych i organizacji działających w branżach przemysłu elektronicznego, paliwowego, alkoholowego (>1.5 %) oraz wyrobów z metali szlachetnych.

- wydatki na cele rehabilitacyjne oraz te związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Aby podlegać uldze rehabilitacyjnej należy co najmniej przez część roku posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzje przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną

 

Należy pamiętać o udokumentowaniu faktu przekazania darowizny np. poprzez potwierdzenie przelewu bankowego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

 

Oryginały dokumentów, takich jak formularze podatkowe czy też umowy cywilno-prawne powinniśmy trzymać co najmniej przez okres 5 lattwitter

 

Ulga prorodzinna

Jest to jedna z najbardziej popularnych ulg podatkowych sprowadzająca się do odliczenia od podatku maksymalnych kwot przypadających na dziecko. Aby móc podlegać tej uldze musimy się rozliczać w ramach skali, a odliczenie wykonywać od kwoty pomniejszonej o składki na ubezpieczenia zdrowotne. Za każdy miesiąc, w którym wykonywaliśmy władzę, pełniliśmy funkcję lub sprawowaliśmy opiekę nad dzieckiem przysługuje nam ulga w wysokości:

 

Tabela 2. Wysokość poszczególnych ulg prorodzinnych

ropp10 tabela2

Ulga abolicyjna

Ustawodawca chcąc nakłonić emigrantów do powrotu do kraju przewidział specjalną ulgę, w ramach której zagraniczne dochody są doliczane do polskich dochodów, a skala podatku obliczana jest dopiero od takiej łącznej kwoty. Ulga ta stosowana może być wyłącznie do zagranicznych przychodów:

- ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

- z działalności wykonywanej osobiście

- z pozarolniczej działalności gospodarczej

- z praw autorskich i praw pokrewnych z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej, i publicystycznej (wyjątkiem są dochody uzyskane z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi)

 

 

Cały artykuł znajdziesz w wygodnej i łatwej do druku wersji pdf przedstawionej w formie darmowego poradnika pt.

"Jak krok po kroku rozliczyć pit z umowy o pracę za 2015r?"

Pobierz poradnik

 

Pamiętaj, że gorąco Cię zachęcam do kontaktu, jeśli tylko:

 

- uważasz, że w czymś mogę Ci pomóc,

- jeśli masz jakieś sugestie dotyczące portalu,

- masz propozycje na następne materiały,

 

Możesz również zostawić komentarz pod tym wpisem.

 

 

Dziękuję za to, że jesteś czytelnikiem/słuchaczem portalu Rozwój Osobisty Po Polsku,

 

Pozdrawiam,

Wybrane źródła:

 

 

PIT 2015 Praktyczny poradnik dla podatnika. Dziennik Gazeta Prawna

ropp10 max - PIT

Archiwum

Newsletter

Subscribe to

Projekt porażka

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Archiwum

Newsletter

Subscribe to

Projekt porażka

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Archiwum

Newsletter

Newsletter

Dodaj komentarz

2 komentarzy do "Jak krok po kroku rozliczyć pit z umowy o pracę w 2015?"

Powiadom o
avatar

Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
Ania
Gość
Ania
1 rok 2 miesięcy temu

Bardzo ciekawy odcinek. Sprawa PIT-u od razu zrobiła się jaśniejsza. Dzięki, Jakub 😉

wpDiscuz